คลังภาพกิจกรรม

19/04/2018

49th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name

10/09/2018

OP Retirees 2018

30/10/2018

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16 .00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Website คณะกรรมการเครือข่ายฯ : https://op.mahidol.ac.th/hr/hruniversity
20/03/2019

50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name

Page views: 137