คลังภาพกิจกรรม

30/01/2020

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2563

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
02/03/2020

51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
03/09/2020

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร OP (การใช้งานโปรแกรม Webex Meeting)

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานโปรแกรม Webex Meeting” วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
21/09/2020

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2563 (IDP : Drive to success)

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2563 หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพทีมงาน HR ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Drive to success) วิทยากรบรรยาย ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร […]
Page views: 2