รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม


jongdee.toi@mahidol.ac.th

ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา

การพัฒนาคุณภาพ

รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ


somboon.sir@mahidol.ac.th

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาสา


chaiwat.won@mahidol.ac.th

วิเทศสัมพันธ์

อ.ดร. ระพี บุญเปลื้อง


rapee.boo@mahidol.ac.th

การบริหารองค์กรนักศึกษา

ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม


jongdee.toi@mahidol.ac.th

สุขภาพนักศึกษา

นพ. นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์


nimit.tho@mahidol.ac.th

กีฬา

ผศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร


yuthana.udo@mahidol.ac.th

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

นางกิรติ สอนคุ้ม

0 2849 4520


kirati.sor@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ดร. รุ่งดาว จารุภูมิ

0 2849 4516


roongdao.jar@mahidol.ac.th

หัวหน้างาน

หัวหน้าหน่วย

งานพัฒนานักศึกษา

นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

0 2849 4243


chularak.kru@mahidol.ac.th

งานบริการ

และสวัสดิการนักศึกษา

นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ

0 2849 4523


teerasak.san@mahidol.ac.th

งานหอพักนักศึกษา

นายธนกฤต เส็งมา

0 2849 4517


thanakrit.sen@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารงานทั่วไป

นางกิรติ สอนคุ้ม

0 2849 4520


kirati.sor@mahidol.ac.th

หน่วยศิษย์สัมพันธ์

ดร. รุ่งดาว จารุภูมิ

0 2849 4516


roongdao.jar@mahidol.ac.th

หน่วยสื่อสารองค์กร

นายปเนต กุลฉันท์วิทย์

0 2849 4527


panet.kul@mahidol.ac.th