listscholarship

19/10/2020
ทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

22/09/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

07/09/2020

รายชื่อ ช่องทางการสัมภาษณ์ วันและเวลาในการสัมภาษณ์ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

03/09/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

07/04/2020

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562”

07/04/2020

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562” 

07/11/2019

การเบิกจ่ายเงินค่าเทอม ของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562