Announce

20/01/2021
20210120_mudorm

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา (หอพักนักศึกษา บ้านมหิดล)

15/01/2021
ทุนมหิดล

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ฝั่งตะวันออก

05/01/2021
ทุนการศึกษามหิดล

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

04/01/2021

ขยายเวลารับกุญแจหอพักบ้านมหิดล ประจำภาคการศึกษา 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2564 เวลา 08.00-20.00 น.

04/01/2021
muhome

ขั้นตอนการขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมหอพักบ้านมหิดล “กรณีขอยกเลิกการเข้าพัก” ประจำภาคการศึกษา 2/2563

23/12/2020
MU Sport

ปิดให้บริการ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 3 (ห้องฟิตเนส, ห้องเทเบิลเทนนิส และห้องสควอช) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

17/12/2020
muscholarship

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2563

07/12/2020
MU HOME

กำหนดการจองหอพักและชำระเงินทุกชั้นปี ผ่านระบบจองหอพักออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี! ประจำภาคการศึกษา 2/2563

26/11/2020
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ (Ajinomoto Talent Scholarship)” ประจำปีการศึกษา 2563