ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
31/03/2020
covid19_banner
Extrabenefits Covid-19
03/04/2020

เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

ตามที่ กห ประกาศเลื่อนวันตรวจเลือกทหารออกไปเป็นช่วง กรกฎาคม- สิงหาคม 2563 นั้น
บัดนี้ กห ได้กำหนดให้ทหารกองเกินไปทำการเปลี่ยนหมายเรียก แบบ สด 35 เพื่อนัด วัน เวลา ตรวจเลือกใหม่ รายละเอียดตามประกาศ กห ที่แนบมา และ มท ได้แจ้งหนังสือไปยังส่วนงานราชการในสังกัด มท ให้ดำเนินการกำหนดวันคัดเลือกใหม่และให้แจ้งทหารกองเกินให้นำหมายเรียก แบบ สด 35 ไปเปลี่ยนวันตรวจเลือกใหม่ ณ อำเภอ/เขต ตามภูมิลำเนาทหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน -22 กรกฎาคม 2563 นั้น

ขอให้นักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯ และยังคงมีสถานภาพนักศึกษาอยู่ ให้นักศึกษาไปดำเนินการติดต่อสัสดีพื้นที่ตามภูมิลำเนาทหาร
เพื่อขอเปลี่ยน สด 35 ใหม่ ตั้งแต่ 26 มิถุยายน -15 กรกฎาคม 2563 หรือตามที่สัสดีพื้นที่กำหนด