ช่องทางการติดตามข่าวสารกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
10/03/2020
12 คำแนะนำสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปฏิบัติตนระหว่างมหาวิทยาลัยระงับการเรียนการสอน
16/03/2020

คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการระงับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)