งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44
15/10/2020

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

ชื่อกิจกรรม/โครงการ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
ที่มาและความสำคัญ           งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยนำความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งชุดการแสดงของนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ อนุรักษ์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ 1.ประสานงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2. ส่งชุดการแสดงของนักศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 1 ชุด และ ขออนุมัติในหลักการและงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. ประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงานกองกิจการนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่

– ประสานงานทั่วไป

– ดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมของนักศึกษาก่อนและหลังการแสดง

– ศึกษา เก็บข้อมูลการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

– เก็บภาพขั้นตอนการจัดงานตั้งแต่พิธิเปิดงาน- ภาพบรรยากาศงานทั่วๆไป

– สรุปผลโครงการเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรวบรวมผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนใจในด้านศิลปวัฒนธรรม

2. สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม เชิงคุณภาพ จัดโครงการได้บรรลุตามวัตุประสงค์ของโครงการ นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม