งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
15/10/2020
โครงการตักบาตรวิถีชาวพุทธ ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2562
15/10/2020

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44

ชื่อกิจกรรม/โครงการ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44
ที่มาและความสำคัญ           งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเพื่อเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยนำความรู้ความสามารถทางดนตรีนำไปเผยแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านดนตรีไทยซึ่งกันและกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดศึกษาทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 โดยใช้ชื่องาน “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งชุดการแสดงดนตรีไทยของนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านดนตรีไทยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทยสู่สังคม

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ วันที่ 26-28 ตุลาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ อนุรักษ์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีไทย

2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดนตรีไทย

3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรีไทยสู่สังคม

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ 1. ประสานงานกับงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ส่งชุดการแสดงของนักศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 1 ชุด และ ขออนุมัติในหลักการและงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. ประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงานกองกิจการนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่

– ประสานงานทั่วไป

– ดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมของนักศึกษาก่อนและหลังการแสดง

– ศึกษา เก็บข้อมูลการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 44

–   เก็บภาพขั้นตอนการจัดงานตั้งแต่พิธีเปิดงาน- ภาพบรรยากาศงานทั่วๆไป

–   สรุปผลโครงการเสนอผู้บริหารและรวบรวมผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

ดนตรีไทย

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนใจในด้านศิลปวัฒนธรรม

2. สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม เชิงคุณภาพ จัดโครงการได้บรรลุตามวัตุประสงค์ของโครงการ นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม