โครงการ The 3rd Asia Pacific Youth Exchange Korea (APYE Korea)
20/08/2019
โครงการส่งเสริม & สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม “U ปรับ โลกเปลี่ยน”
19/09/2019

โครงการรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562

โครงการรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโททันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

กล่าวเปิดงานกิจกรรม ร่วมด้วย ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ร่วมงานกิจกรรมโครงการรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562

โดยมี นายสฤษฎ์พงศ์ เพิ่มผล นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน…และมีการแสดงเชียร์ของแต่ละคณะ/ส่วนงาน/สถาบัน เข้าร่วม

จำนวน 30 รายการแสดง และร่วมบูมเชียร์