พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
12/09/2019
โครงการรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562
19/09/2019

โครงการ The 3rd Asia Pacific Youth Exchange Korea (APYE Korea)

ด้วย Hanyang University ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ASEAN Development Bank) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP – United Nations Development Programme) และองค์กร Urban Youth Academy กำหนดจัดโครงการ The 3rd Asia Pacific Youth Exchange Korea (APYE Korea) ระหว่างวันที่ 18 – 27 สิงหาคม 2562 ณ Hanyang University วิทยาเขต Seoul และ ERICA กรุงโซลและเมืองอันซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเชิญจาก Hanyang University ให้ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในฐานะเป็น Observer และ Participants จำนวน 3 คน รายนามดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

2) นางสาวธัญญสตรี ชาโญพงษ์ รหัสนักศึกษา 5980903 ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติ

3) นายนินนาท นินนาทนนท์ รหัสนักศึกษา 6170005 ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกได้เรียนรู้บทบาทของตนเองในการผลักดันการพัฒนาสังคม และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs – Sustainable Development Goals) ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟังบรรยายจากวิทยากรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การลงพื้นที่ชุมชนในประเทศเกาหลีใต้เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและสํารวจถึงปัญหาต่างๆในชุมชน ตลอดจนได้นำเสนอผลงานสู่สาธารณชน