พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
13/08/2019
โครงการ Asia Pacific Youth Exchange – Thailand
20/08/2019

โครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2019

ด้วย สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
จัดโครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2019 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562
ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนในเขตทุรกันดาร
ผ่านกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ถนนและบูรณะสนามเด็กเล่นในโรงเรียน รวมทั้งสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชาวเวียดนาม
ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาได้ส่งผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 คน ดังนี้

1) นายกรวิทย์ ร่องพืช นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยศาสนศึกษา

2) นางสาวอรวรา เก็จวลีวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศาสนศึกษา