Openhouse 2018
15/11/2018
โครงการ The 7th ASEAN Student Leaders Forum & The 3rd AUN Student Affairs Network
22/02/2019

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange

ด้วย Urban Youth Academy ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับบริษัท GlobalACT จำกัด กำหนดจัดโครงการ Asia Pacific Youth Exchange ระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2562 ณ องค์การสหประชาชาติ และโรงแรม SD Avenue ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนจากกลุ่มเอเชียแปซิฟิกได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 คน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา
  2. นางสาวธิรดา นิลพนาพรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. นายศุภวิชญ์ อำนาจเจริญพร คณะศิลปศาสตร์
  4. นางสาวพิมพ์ชนา บารมี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์