50 Goodness for the 50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 131st Anniversary of Mahidol University Awards.
13/11/2018
Mahidol Student Life Market
12/12/2018

ประกาศ!! รับสมัครศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรับทุนเข้าร่วมโครงการ APYE Thailand – Asia Pacific Youth Exchange – Thailand 2019 

ประกาศ!! รับสมัครศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรับทุนเข้าร่วมโครงการ
APYE Thailand – Asia Pacific Youth Exchange – Thailand 2019
วันที่จัดกิจกรรม: 8 – 19 มกราคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม: องค์การสหประชาชาติ /โรงแรม SD Avenue ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ และลงพื้นที่ชุมชนต่างจังหวัด
คุณสมบัติ:
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ไม่จำกัดชั้นปีและสาขาวิชา / สัญชาติไทย
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี
4. สนใจในกิจการเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จำนวนการรับสมัคร: ไม่จำกัดจำนวน
วิธีการสมัคร: โปรดกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมาที่:
Email: izsaya.wat@mahidol.edu ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วิธีการคัดเลือก: สัมภาษณ์ผู้สมัคร ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 MLC
การรับทุน: กองกิจการนักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่https://www.apyethailand.org/thai

ดาวน์โหลดใบสมัคร  >> click <<