โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา
20/06/2018
คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา
20/06/2018

กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยศิษย์สัมพันธ์ ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.ณ ห้อง 314 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้มี คณะกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยศิษย์สัมพันธ์ ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และ นางสาวรุ่งดาว จารุภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน