“พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)”
20/06/2018
กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยศิษย์สัมพันธ์ ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20/06/2018

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา