พิธีให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม
29/03/2018

โครงการจุดประกายความเป็นผู้ประกอบการ (Start Up)

กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการจุดประกายความเป็นผู้ประกอบการ (Start Up ความรู้ ความสนใจในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ) โดย ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาเรื่องธรุกิจ จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือโททันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีนักศึกษาที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก