หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร

นายปเนต กุลฉันท์วิทย์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0 2849 4527


panet.kul@mahidol.ac.th

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายสิทธิชัย โสน้ำเที่ยง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

0 2849 4236


sittichai.son@mahidol.ac.th

นายวิเชียร ขุนทรง

ช่างซ่อมบำรุง

0 2849 4236


wichein.kus@mahidol.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวธารีย์ณิชา ลีพีรวิทิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 2849 4527


tareenichar.lee@mahidol.ac.th

นายบดินทร์ ศรีสรฉัตร์

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 4527


bodin.sri@mahidol.ac.th

นายศรุต แซ่สือ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0 2849 4236


sarut.sae@mahidol.ac.th

นางสาวกชวัณณ์ กุลเกษ

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 4657


gochawan.gul@mahidol.ac.th