แหล่งทุนวิจัย
•   ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
•   ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund
•   ทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University–Global Partnering Initiative: MU–GPI)
•   แหล่งทุนภายนอก : แหล่งทุนภายในประเทศ
•   แหล่งทุนภายนอก : แหล่งทุนต่างประเทศ
•   คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับทุน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
•   การประเมินโครงการวิจัย
•   ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย
•   กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
•   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ เรื่อง เงินทุนอุดหนุนการวิจัย
•   แบบสอบถามความพึงพอใจของแหล่งทุนฉบับกลางของมหาวิทยาลัย

รางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัย
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
•   รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
•   รางวัลผลงานวิจัย
•   รางวัลวิทยานิพนธ์
•   รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
รางวัลของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
•   รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
•   รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
•   รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
•   รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
ทุนวิจัยของ สกว.
•   ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
•   ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
•   ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประเภทดีเลิศ
•   ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการวิจัย
•   ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งตำรา
•   ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม
•   ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู
•   ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย)
•   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล – บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย
รางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   รางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบเอกสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล