แผนผังเว็บไซต์

แหล่งทุนวิจัย
•   ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
•   ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund
•   ทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University – Global Partnering Initiative: MU – GPI)
•   แหล่งทุนภายนอก: แหล่งทุนภายในประเทศ
•   แหล่งทุนภายนอก: แหล่งทุนต่างประเทศ
•   คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับทุน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
•   การประเมินโครงการวิจัย
•   ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย
•   กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
•   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ เรื่อง เงินทุนอุดหนุนการวิจัย
•   แบบสอบถามความพึงพอใจของแหล่งทุนฉบับกลางของมหาวิทยาลัย

Mahidol University Research Performance
•   Science and Technology
•   Health Science
•   Social Sciences, Humanities and Arts

เครือข่ายความร่วมมือภายใต้กองบริหารงานวิจัย
•   โครงการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)
•   โครงการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล – ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (MU – BIOTEC Interdisciplinary Research Consortium)
•   โครงการความร่วมมือด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•   โครงการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (MU – PSU Interdisciplinary Research Consortium)
•   โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
•   ภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   Research University Network Thailand

รางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัย
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
•   รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
•   รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
•   รางวัลวิทยานิพนธ์
•   รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
•   รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
รางวัลของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
•   รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
•   รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
•   รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
•   รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
ทุนวิจัยของ สกว.
•   เมธีวิจัยอาวุโส
•   ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
•   ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
•   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ
•   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการวิจัย
•   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งตำรา
•   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม
•   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู
•   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย)
•   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล – บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย
รางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   รางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบเอกสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล