โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (E-Learning)
16/06/2021
รับฟังความคิด (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. …. (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงินชดเชย)
20/08/2021

การรับฟังความเห็นประกอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ….

กรุณาอ่านรายละเอียด (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ….

และโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่าง (กรุณาส่งข้อคิดเห็นภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564)


(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ….ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฯ เดิมกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ….


แสดงความคิดเห็น (เปิดให้แสดงความคิดเห็นวันที่ 20-27 สิงหาคม 2564)