21. การใช้สัตว์ทดลองที่ไม่มีกระดูกสันหลังมาทำการวิจัย จะต้องมีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองมาประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้วยหรือไม่?
28/03/2017

22. พืชสมุนไพร ต้องการเอกสารหรือใบรับรองการขออนุญาตใช้พืชสมุนไพรหรือไม่?

ตอบ การนำพืชสมุนไพรมาใช้ทำการวิจัย ให้อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัย ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการขออนุญาตใช้พืชสมุนไพร

Page views: 0