รับฟังความคิด (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. …. (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงินชดเชย)
20/08/2021
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 20 (MU-EDP#20)
15/09/2021

โครงการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2564 เรื่อง กลวิธีเสริมสร้างพัฒนาทักษะเชิงรุกสู่การทำงานในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ How to Upskill Reskill for Proactive Performances in the New Normal Digital Era


ชมคลิปการประชุมย้อนหลัง

  รับชมการประชุมย้อนหลัง (ช่วงเช้า) หัวข้อ “วิธีสร้างความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในยุค New Normal : Driving performance and recognition in the new normal” โดย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา

  รับชมการประชุมย้อนหลัง (ช่วงบ่าย) หัวข้อ“Upskill and Reskill เพิ่มทักษะแห่งอนาคต” โดย อ.จุลชัย จุลเจือ


เอกสารประกอบการบรรยาย

  หัวข้อ “วิธีสร้างความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในยุค New Normal : Driving performance and recognition in the new normal” โดย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา

 หัวข้อ “Upskill and Reskill เพิ่มทักษะแห่งอนาคต” โดย อ.จุลชัย จุลเจือ

  สรุปสาระสำคัญ


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live


(คลิปที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ และกดปุ่ม esc เมื่อต้องการออก)

« 2 of 2 »