07/11/2022

ม.มหิดล – วช. คิดค้นเครื่องมือวัดทักษะสมองขั้นสูงการคิดเชิงบริหาร (Brain Executive Function) ที่ส่งผลทักษะ “อภิปัญญา” (Metacognition) เพื่อฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย

14/11/2022

ผู้สูงวัยยุค Aging Society กับบทบาทสำคัญด้านการพัฒนาเด็กไทย

15/11/2022

“การดูแลสุขภาพเด็ก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”

23/12/2022

“ดนตรี” กับการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย