01/11/2022

ม.มหิดล เผยเทคนิค ใช้ “ใจสัมผัสใจ” เพื่อเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์

03/11/2022

ม.มหิดล ส่งต่อแนวคิด “ปรีชาญาณนคร” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน

08/11/2022

ม.มหิดล ศึกษาบทบาท “ล่ามทางการแพทย์” เป็นแนวทางสร้าง “เครือข่ายนักแปลและล่าม” ช่วยเหลือแรงงานอพยพและชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย ช่วงวิกฤติ COVID-19

23/12/2022

จับสัญญาณโรคซึมเศร้าผ่านภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์