01/11/2022

ม.มหิดล ส่งเสริม “เกษตรไทยหัวใจอินทรีย์” ออกแบบใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลูกสมุนไพรและทำการเกษตรปลอดภัย

07/11/2022

ม.มหิดล น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ช่วยเกษตรกร พลิกฟื้นผืนดิน “บ้านสามัคคีธรรม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี” ด้วย “หญ้าแฝก”

11/11/2022

วิศวะฯ มหิดลกาญจน์ บูรณาการศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ วางแผนร่วมแก้ไขปัญหาขยะร่วมกับชุมชน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

15/11/2022

การวางแผนระบบธุรกิจ Marketing Online ส่งสินค้าชุมชน