31/10/2022

ม.มหิดล เชื่อมั่นศักยภาพเยาวชนเปลี่ยนโลกด้วย STEM EDUCATION

01/11/2022

ม.มหิดล ส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ – ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมีอินทรีย์ ลดต้นทุนผลิตยาใหม่

01/11/2022

ม.มหิดล ค้นพบแนวทางใหม่ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของวัสดุฉลาด เพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม และช่วยประหยัดทรัพยากรโลก

02/11/2022

ม.มหิดล ริเริ่มวิจัย “Cultured Meat” เพาะเลี้ยงเนื้อสุกรในห้องปฏิบัติการ เตรียมจับมือภาคเอกชนบุกตลาดอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย