ผลงานของผู้เสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น

2 นางสุมนา เลิศจันทึก

การวิเคราะห์ กระบวนการนําส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และการนําส่ง เงินฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม(ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการนําส่งเงิน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

คู่มือปฏิบัติงาน การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และการนำส่งเงิน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล

คู่มือปฏิบัติงาน การนําส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และการนําส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม(ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล