หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4523


teerasak.san@mahidol.ac.th

หน่วยบริการด้านสุขภาพนักศึกษา

นางสาวจิณภัค ลิมปชยาพร

พยาบาล

0 2849 4529


jinnapak.lim@mahidol.ac.th

นางกนกอร มัคเจริญ

พยาบาล

0 2849 4529


kanokorn.kum@mahidol.ac.th

นางสาวชยาพร กาญจนมณี

พยาบาล

0 2849 4530


chayaporn.kaa@mahidol.ac.th

นายถาวร เหล่าวนิชชานนท์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4503


thaworn.lao@mahidol.ac.th

นางสาวจรัญดา จันทร์แจ่ม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4504


jaranda.jan@mahidol.ac.th

หน่วยทุนการศึกษา

นางอุทุมพร ปานบุญห้อม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4656


udhumporn.pan@mahidol.ac.th

นางสาวจิตรานุช เสงี่ยมจิตร์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4512


chitranuch.san@mahidol.ac.th

หน่วยแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน

นางสาวตรีทิพย์นิภา สำราญบวรรัตน์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4502


trithipnipa.sam@mahidol.ac.th

นางสาววิจินตา พวงสอาด

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

0 2849 4512


wijinta.pua@mahidol.ac.th

นางสาวแกมแก้ว โบษกรนัฏ

นักจิตวิทยา

0 2849 4539


kamkaew.bos@mahidol.ac.th

หน่วยวินัยนักศึกษา

นายรัฐนันท์ กันสา

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4503


rattanan.kan@mahidol.ac.th

หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวอภิชญา เพชรม่อม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4509


apichya.pec@mahidol.ac.th

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

นางสาวจิตติมา บุญดีเจริญ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4214


jittima.boo@mahidol.ac.th

นางสาวธันยธรณ์ สุ่มอุดม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 4214


thanyathon.som@mahidol.ac.th