หัวหน้างานหอพักนักศึกษา

นายธนกฤต เส็งมา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

0 2849 4517


thanakrit.sen@mahidol.ac.th
หน่วยบริการหอพักและกิจกรรมหอพักนักศึกษา

นายสืบพงษ์ วงศ์ภิรมย์

นักวิชาการศึกษา

0 2441 9116


suppong.wio@mahidol.ac.th

นายสุวัฒน์ ภิญโญ

นักวิชาการศึกษา

0 2441 9116


suwat.pin@mahidol.ac.th

นางสาววัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4526


watcharaporn.cha@mahidol.ac.th

นางสาวณัชชา อินทะชัย

นักวิชาการศึกษา

0 2441 9116


natcha.ina@mahidol.ac.th

นางสาวพิชญา มุขโต

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4518


phitchaya.muk@mahidol.ac.th

นางสาวจรรญา เลิศลบ

พนักงานธุรการ

0 2849 4501


janya.ler@mahidol.ac.th

นายพีร์ณภัสสร์ วงค์เมทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9116


pheenaphat.won@mahidol.ac.th

นางสาวขวัญวรา ยอดมูลคลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9116


khwanwara.yor@mahidol.ac.th

นางสุภานัน เงินอ้น

พนักงานบริการ

0 2441 9116


supanun.ngr@mahidol.ac.th

นางณภัค ไข่ลือนาม

นักวิชาการศึกษา

0 2441 9116


suwannee.kha@mahidol.ac.th

นางปาฬาลี เขียวเภกา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

0 2441 9116


paralee.kea@mahidol.ac.th

นางสำอางค์ อยู่สุข

พนักงานบริการ

0 2849 4501


samarng.yus@mahidol.ac.th

นายเสรี จานสิบสี

วิศวกรโยธา 7

0 2441 9116 ต่อ 1509


saree.jan@mahidol.ac.th

นายอาทร ทองชุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9116 ต่อ 1509


arthorn.tho@mahidol.ac.th

นายสุวัฒน์ สุกไส

ช่างเทคนิค

0 2441 9116 ต่อ 1509


suwat.suk@mahidol.ac.th

นายณรงค์ศักดิ์ เงินอ้น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9116 ต่อ 1509


narongsak.ngo@mahidol.ac.th

นายบุญสม มีทวี

ช่างซ่อมบำรุง

0 2441 9116 ต่อ 1521


boonsom.mee@mahidol.ac.th

นายปพน เพ็งสาตร์

ช่างซ่อมบำรุง

0 2441 9116 ต่อ 1530 - 31


chanareuk.peg@mahidol.ac.th

นายพิพัฒน์ เชื้อน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9116 ต่อ 1509


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนพดล ฮวดยิ่ง

ช่างซ่อมบำรุง

0 2441 9116 ต่อ 1521


noppadol.hou@mahidol.ac.th

นายไววิทย์ อารีย์

ช่างซ่อมบำรุง

0 2441 9116 ต่อ 1521


waiwit.are@mahidol.ac.th

นายตะวัน อ่อนเที่ยง

ช่างเทคนิค

0 2441 9116 ต่อ 1521


tawan.ont@mahidol.ac.th