แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งาน We Mahidol Application
01/07/2021
การวิเคราะห์การลงทุนในหุ้น ตอน จัดพอร์ตง่ายๆผ่านกองทุนรวม 
15/07/2021
hatetag

 หยุดเพื่อเปลี่ยน

 #Hatetag the project
เสวนาหนังสั้น แท็กนี้…อีกนาน
แชร์ประสบการณ์แท็กเปลี่ยนชีวิต

 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน Cyber bullying ผ่านการรับชมภาพยนต์สั้น

 โดย
– ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
– ผศ.ดร. พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์
คณะทำงานติดตามและประเมินผลกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
– กันต์ ชุณหวัตร นักแสดงเรื่อง #CyberExposure

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ zoom meeting
(Link เข้าห้องจะส่งไปยัง email ที่นักศึกษาสมัครกิจกรรม)

นักศึกษาจะได้รับ ชั่วโมงกิจกรรมด้าน health และ digital อย่างละ 1 ชม.
และลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกหลังทำแบบประเมิน

สมัครได้ที่ QR code หรือ
https://forms.gle/2uEsHC41pMzHAyEDA