พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563
05/08/2020
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
15/12/2020

พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษ และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษ และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ด้านกีฬา ตลอดปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา

ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 18/2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี เมื่อเช้าวันนี้ ( 23 กันยายน 2563 ) ซึ่งในพิธีดังกล่าว ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักศึกษา ประกอบไปด้วย

🎖รางวัลเครื่องหมายสามารถทางการกีฬา ชั้นพิเศษ จำนวน 5 คน

ได้แก่
1.นางสาวณัฏธพัชร ศุภพิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ นักกีฬาขี่ม้าเยาวชนทีมชาติไทย และ ชมรมขี่ม้ามหาวิทยาลัยมหิดล
2.นางสาวเบญจพร ลิ้มพานิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย
3.นายเนติธร นวลละออง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย
4.นางสาวพรชนิตว์ จันทาบุตร ว่าที่บัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย
5.นางสาวสุภัสสร วัชราภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย

🏆รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย จำนวน 1 คน ได้แก่

นายพศวีร์ ราชเสนา ว่าที่บัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นักกีฬาชมรมเรือพาย

🏆รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง จำนวน 1 คน ได้แก่

นางสาวณัฏฐพัชร ศุภพิพัฒน์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ นักกีฬาขี่ม้าเยาวชนทีมชาติไทย และ ชมรมขี่ม้ามหาวิทยาลัยมหิดล
📷ขอขอบคุณภาพถ่ายจากกองบริหารงานทั่วไป