ชมรมโรตาแรคท์ กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมโรตาแรคท์
21/10/2020
ชมรมส่งเสริมสาธารณสุข (สสธ.) กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมส่งเสริมสาธารณสุข (สสธ.)
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์ของชมรม

เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะแก่ส่วนรวม เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้ศึกษาตนเองเพื่อศักยภาพของตนเอง และศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน

กิจกรรมน่าสนใจ

ค่ายสวรรค์บ้านนอก 2 ครั้ง/ปีการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

  1. Facebook : เพจ ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล (Link:https://www.facebook.com/suksaclub.mu/)
  2. Instagram : suksa_club (Link: https://instagram.com/suksa_club?igshid=gw37rliq0pjf )