รับสมัครจิตอาสา แปลคู่มือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น
11/12/2019
งานพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสื่อเพื่อคนพิการ
10/07/2020

งานเสวนา เรื่อง”การจัดสภาพแวดล้อมอย่างเป็นมิตรเพื่อการศึกษาแห่งชนทั้งมวล”

♥️สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาร่วมกับหน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนศ.พิการ จัดงานเสวนา เรื่อง”การจัดสภาพแวดล้อมอย่างเป็นมิตรเพื่อการศึกษาแห่งชนทั้งมวล”
ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30น. ห้อง 324 ตึก MLC
♥️ขอขอบคุณหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนศ. พี่น้องกองกิจการนศ. ภาพสวยๆจากงานสื่อสารองกรณ์ สถาบันสิทธิมนุษยชนฯ น้องๆอาสาสมัคร และนศ.พิการทุกๆท่านค่ะ♥️