รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินจากกรณีประสบวาตภัยพายุ “ปาบึก” ปีการศึกษา 2561
07/06/2019
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะต่าง ๆ)
07/04/2020

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่วนงานพิจารณาจำนวนเงินแต่ละทุนตามความเหมาะสม

โดยจำนวนทุนการศึกษาสูงสุดไม่เกินคนละ 15,000 บาท

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาทุนการศึกษา ณ ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา                                                                              

  1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
  2. เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติผิดวินัยนักศึกษาไม่เคยถูกพักหรือถูกพักการศึกษา หรือขาดสอบ
  4. มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
    (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  6. ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

– ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ งานบริการการศึกษา  ณ  คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด

– หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณพิชญา กองกิจการนักศึกษาชั้น 3  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โทร 02-849-4518

วันหมดเขตรับสมัคร  สอบถามได้ที่ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร   >>> click<<<