โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9 (Mahidol University Leadership Program IX)
22/06/2018
โครงการค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่มปีการศึกษา 2561
16/07/2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงาน

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา