พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 7
20/06/2018
“พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)”
20/06/2018

โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาสำหรับคนพิการทางการเห็น

ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561เวลา 8.30-16.30 น.ณ ห้อง323 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางจินตนา บุญสนอง หัวหน้างานบริการและสว้สดิการ กองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมผู้เข้าร่วมงาน