เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรม จัดโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU PRESS)

โครงการอบรม “การเขียนหนังสือ/ตำรา อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   ลิขสิทธิ์กับการเขียนหนังสือ/ตำรา: เรื่องสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์ต้องรู้ โดย ดร.ผ่องศรี เวสารัช สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
•   วิธี และประกาศที่เกี่ยวข้อง ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ. ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรม เรื่อง “เขียนหนังสือ/ตำราให้ทรงคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ” ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น – 12.00 น. ผ่านระบบ Web Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   การใช้ตำรา/หนังสือ เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ. นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ลิขสิทธิ์ ในผลงานนิพนธ์ โดย ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
•   วิธี และประกาศที่เกี่ยวข้อง ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ. ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

•   แบบคำขอเสนอผลงานสร้างสรรค์ เพื่อรับการพิจารณาเผยแพร่และจัดจำหน่ายในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การตรวจสอบรายละเอียดในการเตรียมต้นฉบับ เพื่อเสนอขอตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

•   วิดีโอการประชุม ฯ