คู่มือ : ระบบคุณภาพภายใน

เอกสารประกอบการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

คู่มือเลขานุการการตรวจประเมิน (ในระดับส่วนงาน)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

(หน่วยงานระดับคณะ)

คู่มือคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

คู่มือเตรียมรับเยี่ยมสำรวจ