ความเป็นมา "ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล"

กิจกรรมเพื่อ"มุ่งพัฒนา" สู่ "มหาวิทยาลัยระดับโลก"

นโยบายคุณภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
  • พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
  • ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยจัดวางระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น การประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx)
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การสร้างเครือข่ายชุมชนแนวปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของการดำเนินการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx

ก้าวเข้าสู่ "การตรวจประเมิน"

มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยการปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมาจนปัจจุบันเข้าสู่การดำเนินการระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 โดยมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพ (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์ EdPEx ภายในปีงบประมาณ 2558 โดยมหาวิทยาลัยได้วางกิจกรรมการดำเนินการ และแบ่งการดำเนินการแก่ส่วนงานต่างๆ ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2554
จำนวน 3 ส่วนงาน ได้แก่
  1. คณะเทคนิคการแพทย์
  2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2555
เพิ่มจำนวน 6 ส่วนงาน ได้แก่
  1. คณะทันตแพทยศาสตร์
  2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3. คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คณะเภสัชศาสตร์
  5. คณะวิทยาศาสตร์
  6. และวิทยาลัยนานาชาติ
ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2556
เพิ่มจำนวน 13 ส่วนงาน ได้แก่
  1. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  2. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  3. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  4. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  5. บัณฑิตวิทยาลัย
  6. สถาบันโภชนาการ
  7. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
  8. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  9. วิทยาเขตกาญจนบุรี
  10. วิทยาลัยการจัดการ
  11. วิทยาลัยราชสุดา
  12. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
  13. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  14. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  15. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี
ระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
เพิ่มจำนวน 17 ส่วนงาน ได้แก่
  1. คณะกายภาพบำบัด
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. คณะศิลปศาสตร์
  4. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
  5. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  6. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  8. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  9. วิทยาลัยศาสนศึกษา
  10. ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
  11. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
  12. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
  14. โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
  15. วิทยาเขตนครสวรรค์
  16. วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  17. สำนักงานอธิการบดี
  18. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  19. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา