โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ครั้งที่ 1/2560
08/05/2017
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ 2560
05/07/2017

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ครั้งที่ 2/2560