โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ครั้งที่ 2/2560
05/07/2017
กิจกรรม OP อาสา พัฒนาชายฝั่งทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ
24/12/2017

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ 2560