มหิดลเกมส์ 2561 (มหิดล 4.0)
10/01/2018
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ (ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น)
01/07/2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่พึงมีต่อหน่วยงานและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ควรได้รับทราบตั้งแต่ต้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และเรื่องที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร

หลักสูตรโครงการครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้

  • วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
  • บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมเพื่อการทำงาน
  • กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารประกอบการอบรม  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (E-Learning)