ประกาศงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29/03/2022
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 29 (MU-SUP#29)
05/05/2022

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่7 (MU-HDP#7)

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7 ( Mahidol University Head of Department Development Program: MU-HDP#7)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ผู้สมัครเจ้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!