โครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อพนักงาน สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล 

  บันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อพนักงาน (ประเภทไม่มีหลักประกัน) สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงาน/หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย ทำที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) วันที่ 29 มิถุนายน 2566

  รายละเอียดสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  เอกสารแนบท้าย 1 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้อื่น

  เอกสารแนบท้าย 2 รายชื่อส่วนงานและหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสวัสดิการ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  เจ้าหน้าที่ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ผู้จัดการสาขาสีลมวรวัฒน์ คุณราชสิมา ภูริโภไคย  โทร. 086-316-3511

  งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   กองทรัพยากรบุคคล   สำนักงานอธิการบดี

คุณกานติมา สวนโคกกรวด  โทร 0 2849 6387   E-mail: kantima.sua@mahidol.ac.th

บริการข้อมูลสินเชื่อสวัสดิการกับสถาบันการเงินอื่น ๆ