เงินสงเคราะห์เพื่อทดแทนการเสียชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการ

  –   เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทหรือผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติงาน

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

   –  ทายาทหรือผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำเงินรายได้/ลูกจ้างเงินงบประมาณ

ขั้นตอนดำเนินการ

 ทายาทหรือผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำเงินรายได้/ลูกจ้างเงินงบประมาณ ยื่นแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ พร้อมแนบเอกสารประกอบ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนงานต้นสังกัด (ยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการ/ลูกจ้างเสียชีวิต)

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนงานต้นสังกัด ตรวจสอบสิทธิและความถูกต้อง/เอกสารหลักฐาน และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย

 มหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ

จำนวนเงินสงเคราะห์

– เสียชีวิตตามปกติ               50,000 บาท
– เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ          100,000 บาท

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวกานติมา สวนโคกกรวด กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 2849 6387 E-mail address : kantima.sua@mahidol.ac.th