โครงการ The Hero no Smoking
31/03/2021
โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่6 (Mahidol University Head of Department Development Program: MU-HDP#6) 
08/06/2021

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (COVID-19) สำหรับบุคลากร

                                      

 

สิ้นสุดสัญญากรมธรรม์ปี 2563 วันที่ 19/3/2564                                    สิ้นสุดสัญญากรมธรรม์ปี 2564 วันที่ 19/3/2565