ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ gif_new
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อกำหนดเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นของศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๒ gif_new
แบบคำขอเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น  [  PDF  |  DOC   ]
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562 (Intranet)
แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง)  [  PDF  |  DOC   ]
แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (แบบ ก.พ.อ. 04 ปรับปรุง) [  PDF  |  DOC   ]
แบบคำขอตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (แบบ ม.ม. 05)  [  PDF  |  DOC   ]
แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์พิเศษ (แบบ ม.ม. 06)  [  PDF  |  DOC   ]
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๗
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส)
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส) – Word
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นๆที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศ ก.พ.อ.

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดแล้ว พ.ศ.๒๕๖๒ 

   เข้าสู่ระบบเพื่อเทียบเคียงสาขาวิชา

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑ (ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หนังสือเวียน

อื่นๆ

Page views: 8,353