กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงพัทยา เฮงรัศมี, อาจารย์ แพทย์หญิงนิดา จารีมิตร, อาจารย์ แพทย์หญิงสิริอร ตริตระการ, อาจารย์ ดร.ชนาธิป เมธีไตรรัตน์, อาจารย์ แพทย์หญิงสุรัสวดี อัศวรัตน์, อาจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ ตันรัตนากร, อาจารย์ นายแพทย์สรัณ สุภัทรพันธุ์, อาจารย์ ดร.ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์ (ถีถะแก้ว), อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต, อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ, อาจารย์ ดร.วรางคณา พรพุทธาพิทักษ์, อาจารย์ ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์, อาจารย์ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และอาจารย์ ดร.ชลธิรา แสงศิริ | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทวนั ปิยะภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวลัย ตรึงจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศนิตรา อนุวุฒินาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปณภัฏ เอื้อวิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิมา เอี่ยมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล ศิลปอาชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทยเลิศพงศ์ สมจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วงศ์กรรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จิตธรรมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ดร.ทยา กิติยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา บุญเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ | ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้แก่ นายนเรศ ลือพันธุ์, ว่าที่ ร.ต.สรทัศน์ แสงเพชรใส, ภกญ.วรวิมล เชิดชูจิต, น.ส.อัญชลี ไหลพิริยกุล, น.ส.สายฝน อาจมนตรี, นางรติกร ยุทธารักษ์, นางสมสุข นาคะพัฒนกุล, น.ส.สุภาวดี คำเกลี้ยง, นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล, นายธนาชัย มาโนช และน.ส.สมจิตร ใช้วัฒนรุ่งเรืองไพศาล

Page views: 645,577