กองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงพัฏ โรจน์มหามงคล, อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุวิมล นิยมในธรรม, อาจารย์ นายแพทย์อภิชาต ศุภธรรมวิทย์, อาจารย์ นายแพทย์พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล, อาจารย์ แพทย์หญิงณัฐณิชา สุขสมานพันธ์, อาจารย์ ดร.วนาลี กล่อมใจ, อาจารย์ ดร.สุมนา ดาเก็ง, อาจารย์ ดร.ณัฏฐิพร อร่ามเรือง, อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง, อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่, อาจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์, อาจารย์ ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ จันทร์ส่องสุข, อาจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ, อาจารย์ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ และอาจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ ศกุนะสิงห์ | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา ภมรเวชวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโทหญิง แพทย์หญิงณัฐพร เทศะวิบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สรชัย ศรีสุมะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรโชค ธนพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์วิทวัช วิริยะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ภูมิรัตน์, อาจารย์ นายแพทย์พอพล โรจนพันธุ์ | ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 3 ได้แก่ ดร.เอกฤทธิ์ นวลศรี | ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ได้แก่ นางจอมจิต แหล่งิ, นางฉันทณัฏฐ์ ทิพยเจริญธัม, นางพรปวีณ์ ตระกูลบ้านมะหิงษ์, น.ส.อภิรดา เอี่ยมอ่ำ, น.ส.อัญชิษฐา เสมาใหญ่, น.ส.ประไพ เชิงทวี, นายไพศาล จิตธรธรรม, น.ส.จุฑาทิพย์ ศรีทรัพย์, นายพชร รุทระกาญจน์, น.ส.ไพรินทร์ ต้นพุฒ, นางเรวดี สิงห์สถิตย์, น.ส.เบญจมาศ บุญบวรพานิชกุล และนายนพรัตน์ นาคไร่ขิง | ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายพีรพงษ์ ตัวงาม
Page views: 0