กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ประภาพร ธรรมธาราณา, อาจารย์ นายแพทย์สุพจน์ นิ่มอนงค์, อาจารย์ แพทย์หญิงกมลทิพย์ กุลวิภากร, อาจารย์ แพทย์หญิงชญาดา ชัยบุตร, อาจารย์ แพทย์หญิงภัทรวรรณ หลิ่มศิริ, อาจารย์ แพทย์หญิงพัดชา ตุลยาเดชานนท์, อาจารย์ นายแพทย์ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง, อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรัญญา จันตะดุลย์, อาจารย์ ดร.จิรัฏติกาล แก้วเมืองมูล, อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ, อาจารย์ ดร.ภูวิศ อมาตยกุล, อาจารย์ ดร.นฤพัฒน์ หงส์ดิลกกุล, อาจารย์ ดร.บดี หนูโท, อาจารย์ ดร.อลิตา คงชนะกุล, อาจารย์ ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล, อาจารย์ ดร.ภูมิวัต ผดุงบุตร, อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย และอาจารย์ ดร.วีระชน สว่างเพราะ | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงนิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ | ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ น.ส.มะลิวัลย์ ผลทับทิม, น.ส.วันทนา พุ่มพวง, นายยุรนันท์ ภูโทถ้ำ, น.ส.โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ, น.ส.ณิชชา ขุนอินทร์, น.ส.สันติรัตน์ พรหมมาศ, นายพันลภ วิวัฒนาธรรม, น.ส.อัญศินีย์ นันตะสุคนธ์, น.ส.สมพร พูลพานิชอุปถัมย์, น.ส.วันทนี อภิชนาพงศ์, น.ส.พัชราภรณ์ ชูส่งแสง, นางสุธิรา ทรัพย์แก้ว, นางอารี บัวแพร, น.ส.สุพัตรา ชาวสวน, น.ส.ตติยา พนมวัน, น.ส.อรวรรณ เจริญผล, นายมานิตย์ บุบผาสุข, น.ส.กัลยากร สุขสวัสดิ์ ------------

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

ภาพกิจกรรมของบุคลากร ม.มหิดล 

กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล