กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล (รอนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ) | ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ จิรภาไพศาล | ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิชญ์สุชา สงวนวิทย์, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธิดาทิต ประชานุกูล, รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ศรีฟ้า, รองศาสตราจารย์ ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ จันทร์ส่องสุข, Associate Professor Dr.Alexander Chabot Nanni | ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไตรภูมิ สุวรรณเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพีรยา รุธิรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัฐชนัญ กลางกัลยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกิ่งทอง อนุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยาภรณ์ เยาวเรศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวสุ ศุภรัตนสิทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ตีระกนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลวรา คุณะดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคร สุประทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เสาเวียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง, Assistant Professor Dr.Matthew Robert Ferguson | ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ธนกร แสงทวีสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงนันทิดา สาลักษณ | นักวิจัย ระดับ 2 ได้แก่ ดร.นฤมล จริยะโสภิต ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ตำแหน่งผู้ชำนาญงานพิเศษ ได้แก่ น.ส.สุพรรณี สุยะหลาน และน.ส.กนกศรี มินโมหา | ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ น.ส.อำพวรรณ์ ยวนใจ, น.ส.เกษราภรณ์ ทองภักดี, น.ส.สุกัญญา ประกอบธรรม, น.ส.อัมพร รุ่งเรืองกิจกุล, น.ส.ปิยธิดา เลิศช่ำชองกุล และนายสุระเชน มะลิงาม | ------------

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

ภาพกิจกรรมของบุคลากร ม.มหิดล 

กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล