กองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงผกามาส ตันวิจิตร, อาจารย์ นายแพทย์โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์, อาจารย์ ดร.วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน, อาจารย์ ดร.รัตติยาภรณ์ กัลยา, อาจารย์ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ, อาจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม, อาจารย์ แพทย์หญิงชนิกา อังสนันท์สุข, อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงศศิธร รุ่งอรุณเลิศ, อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงศิตาพร ยังคง, อาจารย์ ดร.ธิติกานต์ สิทธิเวช, อาจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร และอาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์เทพ ธีระวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินกาญจน์ เหมสถาปัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเบญจาภา เขียวหวาน | ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ น.ส.วรรณวิสา ไวยพุฒ, น.ส.สุรีย์ พึ่งผลงาม, น.ส.กาญจนา เทียนลาย, นางวรรณี หุตะแพทย์ และน.ส.รีนา ต๊ะดี | ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ น.ส.วริศรา ตุวยานนท์, นางปาริชาต อภิเดชากุล, น.ส.ลลิตา มัฏฐาพันธ์ และน.ส.ธิดารัตน์ นงค์ทอง
Page views: 84,409