กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์ ใบสมุทร และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล (รอนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ) | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวิศ วีรวรรณ, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัศวีร์ วัฒนา, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล, รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี มกราภิรมย์, รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดลนิภัทร เดชสุพงศ์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพจนีย์ จิตตะมาลา, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน, รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธันดร งามประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรบรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร, รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา | ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุขถมยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรดา ดุลยพัชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร นุตมากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาริณี ลิขิตนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นนทสรวง กลีบผึ้ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัล ขุนวิทยา | ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ประจำเดือนเมษายน 2567 ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ น.ส.ณัชฐานันตร์ หงษาไกร, น.ส.ปรียาภรณ์ สุขงาม, ว่าที่ ร.ต.หญิงนันท์นภัส จินดา, น.ส.ชไมพร ตุงคะเสรีรักษ์, น.ส.กรกมล มีสบาย, นายธีรวัฒน์ ช่างปัด, น.ส.จารุณี ประเสริฐโสภณ, น.ส.ลออรัตน์ สุทธิวิริยะกุล, น.ส.นิตย์ทยา ทีฆาวงศ์, น.ส.มยุรี ศรีสุวรรณ และน.ส.พรนรินทร์ อาดนนท์ลา ------------

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

ภาพกิจกรรมของบุคลากร ม.มหิดล 

กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล