กองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2562 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ นายแพทย์ปรีชา ธำรงไพโรจน์, อาจารย์ นายแพทย์ปวิน นำธวัช, อาจารย์ ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล, อาจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร, อาจารย์ นายแพทย์นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์, อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา ศรีบุญวรกุล, อาจารย์ ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช, อาจารย์ ดร.ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์, อาจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา, อาจารย์ ดร.ทศพร ธนะทิพานนท์, Lecturer Dr.Wakako Takeda | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพนิตตา สิทธินามสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา วีระชยาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยศ ภู่วรวรรณ, อาจารย์ ดร.นายแพทย์วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล, อาจารย์ ดร.เภสัชกรศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ |ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจียมจิตร ตปนียากร ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ได้แก่ น.ส.พลอยรัตน์ อุทัยพัฒนะศักดิ์, นางสมพร กิจนุกูล, น.ส.จุฑามาศ โอฬารวิจิตรวงศ์, น.ส.ณัฐพัชร์ สังเฉวก, น.ส.ปาณิสรา ร้อยชิน และนายไพบูลย์ ทุมรินทร์ | ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายไพบูลย์ ทุมรินทน์
Page views: 188,317