กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนกันยายน 2564 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ นายแพทย์รวี เรืองกาญจนเศรษฐ์, อาจารย์ นายแพทย์ณภคดล นพคุณสมบูรณ์, อาจารย์ ดร.ศุภชัย โตภาณุรักษ์, อาจารย์จิตต์ระพี บูรณศักดิ์, อาจารย์ ดร.โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี, อาจารย์ ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ และอาจารย์ ดร.ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวัจนา อธิภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์จามร สมณะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ ยงย่วน | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ได้แก่ อาจารย์พิเศษ แพทย์หญิงสสิธร ศิริโท | ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห, รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สิริสิงห, รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม | ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ได้แก่ น.ส.อัญณิการ์ วงศ์พรม, นางสุคนธ์ทิพย์ พ่วงสุวรรณ | ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ น.ส.ภาวิณี ปิยบุญศรี, น.ส.ปาริชาติ ปานสำเนียง, น.ส.ปัณฑิตา เพ็ญพิมล, นางปนัดดา สวัสดิ์มงคล, นางวรรณภา ตันทิวากร, น.ส.ปพิชญา นิเทศ, น.ส.พิมพ์แพร ดีอาษา, นายเทวิน ขาวสนิท, นายปเนต กุลฉันท์วิทย์, น.ส.ธารีย์ณิชา ลีพีรวิทิต, น.ส.ชุติมา ก๋งทอง | ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายวีรชาติ ศรีจันทร์ และน.ส.เกมิกา แพรงาม ------------

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

ภาพกิจกรรมของบุคลากร ม.มหิดล 

กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
Page views: 0