กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงกรุณา วงษ์ตั้งมั่น, อาจารย์ นายแพทย์ชุติวิชัย โตวิกกัย, อาจารย์ นายแพทย์มงคล สมพรรัตนพันธ์, อาจารย์ นายแพทย์ศรัทธา ริยาพันธ์, อาจารย์สุดารส รองเมือง ยากิ, อาจารย์ นายแพทย์กุลพัชร จุลสำลี, อาจารย์ แพทย์หญิงปณิธี พูนเพชรรัตน์, อาจารย์ นายแพทย์พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์, อาจารย์ แพทย์หญิงกีรติกานต์ บุญญาวรรณ, อาจารย์ นายแพทย์ธีรพล ปัญญาปิง, อาจารย์ ดร.นายแพทย์อาทิตย์ จินาวัฒน์, อาจารย์ ดร.นายแพทย์อภิรมย์ วงศ์สกุลยานนท์, อาจารย์ ดร.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม, อาจารย์ นายแพทย์ธันดร งามประเสริฐชัย, อาจารย์สุดารัตน์ สุวรรณเทวะคุปต์, อาจารย์ ดร.ธนพงศ์ เครื่องคำ, อาจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต, อาจารย์ ดร.ชวัลณัฏฐ์ เจริญเขษมมีสุข, อาจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม, อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม, อาจารย์ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช และอาจารย์ ดร.จักรกฤษ เจริญสุข | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิงแพทย์หญิงณัฏฐา สายเสวย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรสุข ชื่นสุชน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉราพร พงษ์ทิพพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงจันทร์ สนธยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์สุเมธ อำภาวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, Assistant Professor Dr.Douglas Lee Rhein, อาจารย์ ดร.นายแพทย์นรวรรธน์ พวงวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรัสศรี ฬียาพรรณ, อาจารย์ นายแพทย์ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานน้ำทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล | ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตกพันธ์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อัครพล มุ่งนิรันดร์, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา, รองศาสตราจารย์ พันโทหญิง ดร.สุพิน ชมภูพงษ์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย อมรโยธิน, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมานี รักษาเกียรติศักดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา จึงจตุพรชัย | ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ | ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ ได้แก่ ดร.อมรรัตน์ ตั้งประสิทธิภาพ | ------------

Page views: 810,249