กองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ นายแพทย์ต่อพล วัฒนา, อาจารย์ แพทย์หญิงวีรนุช โพธิ์ทอง, อาจารย์ แพทย์หญิงเฉลิมรัตน์ แก้วพุด, อาจารย์ นายแพทย์ปราโมทย์ เอื้อโสภณ, อาจารย์ นายแพทย์สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล, อาจารย์ นายแพทย์ศรัญ ประกายรุ้งทอง, อาจารย์ แพทย์หญิงเสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์, อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์, อาจารย์ แพทย์หญิงปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์, อาจารย์ แพทย์หญิงมนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี, อาจารย์ทีปภา แจ่มกระจ่าง, อาจารย์ ดร.อัญชลี จินตพัฒนากิจ, อาจารย์ ดร.ณวัช สุรินทร์กุล, อาจารย์ ดร.พรชัย ชันยากร, อาจารย์ ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล, อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล, อาจารย์ ดร.กัลยา ประไพนพ, อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐพล ตั้งจิตร, อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์, อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงนฤมล พันธุ์ประดิษฐ์, อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น, อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ จันทร์จร, อาจารย์ ดร.สุวิมล กาญจนสุธา, Lecturer Dr.Carol Hutchinson, อาจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ, อาจารย์ ดร.ดรุณี ภู่ขาว, อาจารย์ ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก, อาจารย์ ดร.อลิสา ทับสุวรรณ, Lecturer Dr.Marc Voelker, อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และอาจารย์ ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์ | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพรรณ กิจพ่อค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา จุฑาภิสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล รัตนศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลินา ตันหยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเบญจมาศ อภิพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สนทรรศ บุษราทิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิชัย ลีระศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก นายแพทย์ มานพชัย ธรรมคันโธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลตา ยศแผ่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช เพ็ชรร่วง และAssistant Professor Dr.Astrid Kainzbauer | ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 2 ได้แก่ ดร.ชุติกร นพรัตน์ | ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ได้แก่ น.ส.นิรชา อธิปัญญาศิลป์, น.ส.นุชจรี นักไร่, น.ส.สวนีย์ พุ่มสีนิล, น.ส.จุฑาภรณ์ คำโยค, น.ส.ลำไพ โพธิ์เข็ม, นางนวลน้อย บุญชูส่ง และนางชุลีพร วชิรธนากร
Page views: 28,536