กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงวราพรรณ นุ่มประสิทธิ์, อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงวราภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค, อาจารย์ แพทย์หญิงฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์, อาจารย์ นายแพทย์กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์, อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงธนาวดี ประชาสันติ์, อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เพียรชอบ, อาจารย์ ดร.บุรัสกร โตรัตน์, อาจารย์ ดร.นิตวรา วิกัน และอาจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี | ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงวิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี และอาจารย์ แพทย์หญิงวิชญาภรณ์ เอมราช แซ่โง้ว | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา วิรเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ชัยชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อยู่เพชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ------------

Page views: 922,432