กองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ นายแพทย์ชินรัตน์ บัวงาม,อาจารย์ พันตำรวจตรีแพทย์หญิงอรศรี วิทวัสมงคล, อาจารย์ แพทย์หญิงจิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์, อาจารย์ ดร.อารมณ์ เบิกฟ้า, อาจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล, อาจารย์ ดร.ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์, อาจารย์ ดร.ฆนัท ตั้งวงศ์ศานต์, อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ชัยชมภู และอาจารย์ ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรุษา แทนขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ ปาติยเสวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์, Lecturer Dr.Christopher Brooke Smith | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ได้แก่ อาจารย์พิเศษ ดร.แครี่ ริชเตอร์ | ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่ นายวุฒิไกร จำปาทอง, น.ส.วารุณี แสงสว่าง, น.ส.เปมิกา เตียววิจิตรสกุล, น.ศ.เกศราภรณ์ ศรีศิริ, นางปิยะฉัตร ลีวานันท์, นางอโนมา ศรีแสง, น.ส.สมปอง มิ่งมงคล, น.ส.เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และนางนันทวรรณ จินากุล