กองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ, อาจารย์ นายแพทย์ธีรพงศ์ โตเจริญโชค, อาจารย์ ดร.วศินา ทาเขียว, อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์, อาจารย์ แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน, อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย และ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท| ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรียา นิวัฒน์ภูมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี หวังวีรวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ มาลาธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระการ ประภัสพงษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชารีนันท์ จิรภาไพศาล | ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามแข เรืองวรเวทย์ | ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์ ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้แก่ นายนเรศ ลือพันธุ์, ว่าที่ ร.ต.สรทัศน์ แสงเพชรใส, ภกญ.วรวิมล เชิดชูจิต, น.ส.อัญชลี ไหลพิริยกุล, น.ส.สายฝน อาจมนตรี, นางรติกร ยุทธารักษ์, นางสมสุข นาคะพัฒนกุล, น.ส.สุภาวดี คำเกลี้ยง, นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล, นายธนาชัย มาโนช และน.ส.สมจิตร ใช้วัฒนรุ่งเรืองไพศาล
Page views: 578,101