กองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ นายแพทย์ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล, อาจารย์ นายแพทย์สุปรีชา อัสวกาญจน์, อาจารย์ นายแพทย์จตุพร ศิริกุล, อาจารย์ ดร.สมยศ ศรีดุรงฤทธิ์, อาจารย์ ดร.ศวิตา จิวจินดา และ อาจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลดา ฉันทเรืองวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ มหิทธิกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐพล ตวงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปพน สง่าสูงส่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณสิริ พันธ์อุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา ลักษณะพฤกษา และ อาจารย์ ดร.กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย | ตำแหน่งนักวิจัยระดับ 2 ได้แก่ ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล | ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ได้แก่ น.ส.นิรชา อธิปัญญาศิลป์, น.ส.นุชจรี นักไร่, น.ส.สวนีย์ พุ่มสีนิล, น.ส.จุฑาภรณ์ คำโยค, น.ส.ลำไพ โพธิ์เข็ม, นางนวลน้อย บุญชูส่ง และนางชุลีพร วชิรธนากร
Page views: 53,307