กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย, อาจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ พรหมสิน, อาจารย์ แพทย์หญิงปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์, อาจารย์ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม, อาจารย์ แพทย์หญิงกัณห์ชลิต ถนอมกิตติ, อาจารย์ แพทย์หญิงบุญยดา พุทธิรังษีวงศ์, อาจารย์ แพทย์หญิงกังสดาล ตันจรารักษ์, อาจารย์ ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล, อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงชนิตา ตันติพจน์, อาจารย์ สกุลรัตน์ เตียววานิช, อาจารย์ ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ, อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์, อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์, อาจารย์ ดร.เจษฎาภรณ์ ปริยดำกล, อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา, อาจารย์ ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร, อาจารย์ ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว, Lecturer Dr. Ruchi Agarwal, อาจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา, อาจารย์ ดร.กมลชนก รักเสรี | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรีชญา วงษ์กระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวรพรรณ ศิริวัฒนอักษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เวธิต ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก นายแพทย์ภควัฒน์ ระมาตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุเทน ปานดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวริสรา ปาริชาติกานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศวิตา จิวจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต ควรพงษากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตว์แพทย์ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี, อาจารย์ นายแพทย์นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา, อาจารย์ แพทย์หญิงทิพา ชาคร | ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ธรรมศิริ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช | นักวิจัย ระดับ 2 ได้แก่ ดร.ชิษณุพงศ์ ประทุม ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ น.ส.เสาวลักษณ์ วัชรสินธุ์, นายวสวัตติ์ ประสงค์สร้าง, นางชนากานต์ เกิดกลิ่นหอม, นายอุเทน บุญมี, น.ส.กรุณา คุ้มพร้อม, นายสราวุธ สุวรรณรัตน์, นายอภิสิทธิ์ เหล่าสันติสุข และนายสุริยัน จันทร์เงิน ------------

Page views: 1,011,541