กองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.เภสัชกรบรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์, อาจารย์ ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ, อาจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์, อาจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรณัน ประพันธ์ศิลป์, อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ, อาจารย์สุรัสวดี รัตนกุล, อาจารย์ ดร.วรรณพร เตชะไกศิยวณิช, อาจารย์ ดร.นริศ หนูหอม, อาจารย์ ดร.พีร์มงคล วัฒนานนท์, อาจารย์ ดร.ทิพย์วดี บรรพระจันทร์, อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ และ อาจารย์ ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์ | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวิณี ปางทิพย์อำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา บัวบุญนำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิงแพทย์หญิงกนกรัตน์ พรพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุดา สุธีรศานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จำรูญ ตั้งกีรติชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เกียรติเสวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรมนตรี จาตุรันต์ภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวารี ลิมป์วิกรานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์, อาจารย์ แพทย์หญิงวัลภา อานันทศุภกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชาติ ไตรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช มีอินเกิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ |ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ได้แก่ น.ส.พลอยรัตน์ อุทัยพัฒนะศักดิ์, นางสมพร กิจนุกูล, น.ส.จุฑามาศ โอฬารวิจิตรวงศ์, น.ส.ณัฐพัชร์ สังเฉวก, น.ส.ปาณิสรา ร้อยชิน และนายไพบูลย์ ทุมรินทร์ | ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายไพบูลย์ ทุมรินทน์
Page views: 240,632