กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2566 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงปวีณา พิทักษ์สุรชัย, อาจารย์ นายแพทย์สุรภัทร อัศววิรุฬหการ, อาจารย์ ดร.นายแพทย์สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข, อาจารย์ ดร.สุวัจนา น้อยแนม, อาจารย์ นายแพทย์เตชิต จิระวิชิตชัย, อาจารย์ นายแพทย์สิระ กอไพศาล, อาจารย์ นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์, อาจารย์ นายแพทย์กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล, อาจารย์ นายแพทย์วัฒนชัย รัตนพรสมปอง, อาจารย์ นายแพทย์ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง, อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงเสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี, อาจารย์ เภสัชกรหญิงวิภารักษ์ รัตนวิภานนท์, อาจารย์ ดร.พรรณวจี พยงค์ศรี, อาจารย์ ดร.อรวรรณ พู่พิสุทธิ์, อาจารย์ ดร.นวพร กาญจนศิรานนท์, Lecturer Youcef Nassim Dehouche, อาจารย์ ดร.พลอย สุดอ่อน, อาจารย์ ดร.มรกต เชิดเกียรติกุล และอาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข | ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ได้แก่ อาจารย์พิเศษ แพทย์หญิงธัญยพร สุขพงษ์ไทย | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกานต์ ธิราวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ วรรณชาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา เกตุวงศา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง | ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ นายสุโรจน์ จงล่ำซำ, น.ส.ชัชญาภา ศรีพรม, นางศิวรักษ์ ขนอม, น.ส.พุทธชาติ เอี่ยมสอาด, น.ส.จีรพร แปงเครื่อง, นายชลิต ศรีสุข, ว่าที่ ร.ต.เกียรตินิยม ขันตี, นางอัญญมณี ปิ่นวรรณา และน.ส.พรพรรณ คงจร ------------

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

ภาพกิจกรรมของบุคลากร ม.มหิดล 

กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล