กองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนกันยายน 2562 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงจิตติยา วัชโรทยางกูร, อาจารย์ แพทย์หญิงศศิมา ดุสิตเกษม, อาจารย์ แพทย์หญิงพิรดา วิทูรพณิชย์, อาจารย์ นายแพทย์วรเดช พงษ์สาคร, อาจารย์ ดร.พรรัศมิ์ จินตฤทธิ์, อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงน้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม, อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงศรินทร์ สุวรรณภักดี, อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงนวรัตน์ ประไพวรรณ, อาจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม, อาจารย์ ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์, อาจารย์ ดร.อลิสา สจ๊วต, อาจารย์ ดร.สิริยุภา เนตรมัย และอาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอรลักษณ์ พัฒนาประทีป | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงพนิดา ชนาภิวัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ โหมดชัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจิรา กิติทรัพย์กาญจนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พูลเกียรติ สุชนวณิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา | ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ได้แก่ นางจอมจิต แหล่งิ, นางฉันทณัฏฐ์ ทิพยเจริญธัม, นางพรปวีณ์ ตระกูลบ้านมะหิงษ์, น.ส.อภิรดา เอี่ยมอ่ำ, น.ส.อัญชิษฐา เสมาใหญ่, น.ส.ประไพ เชิงทวี, นายไพศาล จิตธรธรรม, น.ส.จุฑาทิพย์ ศรีทรัพย์, นายพชร รุทระกาญจน์, น.ส.ไพรินทร์ ต้นพุฒ, นางเรวดี สิงห์สถิตย์, น.ส.เบญจมาศ บุญบวรพานิชกุล และนายนพรัตน์ นาคไร่ขิง | ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายพีรพงษ์ ตัวงาม
Page views: 384,970