กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธนยศ สุมาลย์โรจน์, อาจารย์ นายแพทย์สกิทา ม่วงไหมทอง, อาจารย์ นายแพทย์ชานนท์ เนื่องตัน, อาจารย์ นายแพทย์วรัชญ์ วรนิสรากุล, อาจารย์ นายแพทย์ปฤณัต อิทธิเมธินทร์, อาจารย์ นายแพทย์สาธิต โรจน์วัชราภิบาล, อาจารย์ ดร.เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา, อาจารย์ ดร.มุทิตา จุลกิ่ง, อาจารย์ ดร.นายแพทย์จตุรงค์ เสวตานนท์, อาจารย์ นายแพทย์จรินทร์ แววพานิช, อาจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร, อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงเดือนธิดา ทรงเดช, อาจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ ตันประสิทธิ์, อาจารย์ แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี, อาจารย์ นายแพทย์สัณฐิติ โมรากุล, อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล ประพฤติธรรม, อาจารย์ นายแพทย์ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร, อาจารย์ แพทย์หญิงนิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล, อาจารย์ นายแพทย์วราวุฒิ สุขเกษม, อาจารย์ นายแพทย์เอกฉัตร ฉันธนาภัค, อาจารย์ นายแพทย์พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์, อาจารย์ ดร.วิชช์ เกษมทรัพย์, อาจารย์ ดร.ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร, อาจารย์ ดร.วรรณา สนองเดช, อาจารย์ นายแพทย์คมกฤช เอี่ยมจิรกุล, อาจารย์ แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร, อาจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว, อาจารย์อกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ, อาจารย์เสาวรส มีกุศล, อาจารย์ ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี, อาจารย์ ดร.จตุพร สุทธิวงษ์, อาจารย์ ดร.ดลพร ระยะป่า, อาจารย์ ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์, อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงธฤตา กิติศรีปัญญา, อาจารย์ ดร.อุมาพร นันตาปลูก, อาจารย์ ดร.ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์, อาจารย์ ดร.มิ่งมานัส ศิวรักษ์, อาจารย์ ดร.ยุราพร สหัสกุล, อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย, Lecturer Dr.Walter H. Persuad, อาจารย์ ดร.วรางสุ์ วิริยะวิทย์, อาจารย์ ดร.ขนิษ พุกกะเวส, อาจารย์ ดร.บุริม โอทกานนท์ และอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพล วิทธิเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธีรดา พลอยเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลธร เทพมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์ (สุทธิคีรี), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อาชวินทร์ ตันไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสหัสา หมั่นดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลธิชา สถิระพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศรี ดิสรเตติวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์โอบจุฬ ตราชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงยุวดี อัศวนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกัลยา ยันต์พิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา พ่วงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงศ์สุรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์, อาจารย์ แพทย์หญิงธาริกานต์ สุจิระกุล, อาจารย์ แพทย์หญิงอรวี ฉินทกานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปราโมทย์ เอื้อโสภณ | ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย| ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล| ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ | ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 4 ได้แก่ ดร.เจตสุมน ประจำศรี ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้แก่ นายนเรศ ลือพันธุ์, ว่าที่ ร.ต.สรทัศน์ แสงเพชรใส, ภกญ.วรวิมล เชิดชูจิต, น.ส.อัญชลี ไหลพิริยกุล, น.ส.สายฝน อาจมนตรี, นางรติกร ยุทธารักษ์, นางสมสุข นาคะพัฒนกุล, น.ส.สุภาวดี คำเกลี้ยง, นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล, นายธนาชัย มาโนช และน.ส.สมจิตร ใช้วัฒนรุ่งเรืองไพศาล

Page views: 725,583