กองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนมกราคม 2562 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ นายแพทย์วรพจน์ อภิญญาชน, อาจารย์ นายแพทย์อมร วิจิตพาวรรณ, อาจารย์ แพทย์หญิงธนพร ไชยภักดิ์, อาจารย์ นายแพทย์สุภเลิศ ประคุณหังสิต, อาจารย์ แพทย์หญิงปณิธี เลื่อมสำราญ, อาจารย์ นายแพทย์ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล, อาจารย์ ดร.นายแพทย์ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ, อาจารย์ แพทย์หญิงชนิกานต์ ธิราวิทย์, อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อยู่มา, อาจารย์ ดร.ประเวช อรรจวัฒนวงศ์, อาจารย์ ดร.พิมทิพย์ สังวรินทะ, อาจารย์ นายแพทย์ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง, อาจารย์ ดร.จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย, อาจารย์ นพ.กรกฎ พานิช, อาจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา, อาจารย์ ดร.ศรัณญา เบญจกุล, อาจารย์ ดร.วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล, อาจารย์ ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา และอาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุมุทนาถ จันทร์ประภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพรพรรณ วิวิธนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ | ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ น.ส.วรรณวิสา ไวยพุฒ, น.ส.สุรีย์ พึ่งผลงาม, น.ส.กาญจนา เทียนลาย, นางวรรณี หุตะแพทย์ และน.ส.รีนา ต๊ะดี | ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ น.ส.วริศรา ตุวยานนท์, นางปาริชาต อภิเดชากุล, น.ส.ลลิตา มัฏฐาพันธ์ และน.ส.ธิดารัตน์ นงค์ทอง
Page views: 132,497