กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงกันต์กมล จัยสิน, อาจารย์ นายแพทย์ภานพ หลิมรัตน์, อาจารย์ แพทย์หญิงสุกัญญา จิระชัยพิทักษ์, อาจารย์ แพทย์หญิงธนวรรณ คงมาลัย, อาจารย์ธันยพร รักบางบูรณ์, อาจารย์ แพทย์หญิงกษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์, อาจารย์ แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ, อาจารย์ ดร.นายแพทย์ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย, อาจารย์ ดร.มนสิชา สมฤทธิ์, อาจารย์ ดร.วสกร แลสันกลาง, อาจารย์ ดร.ถาวรีย์ ถิละเวช, อาจารย์ ดร.เภสัชกรอาณัฐชัย ม้ายอุเทศ, อาจารย์ ดร.ศศิธารา น่วมภา, อาจารย์ ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์, อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม, อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมาร และอาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย | ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรุตม์ พงศาพิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอริศรา สุวรรณกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธภูมิ ลำเจียกเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ถกล เจริญศิริสุทธิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี วนสุนทรวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐพล ตั้งจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ปานรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส, อาจารย์ ดร.ภากร เอี้ยวสกุล | ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง | ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ | ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 2 ได้แก่ ดร.ชุติ เหล่าธรรมธร และดร.เมธาวี ทองดี ------------ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ น.ส.เสาวลักษณ์ จันทรเกษมจิต, นายวรรณชัย ใสสะอาด, น.ส.ณัฏฐิฤทัย จันทร์โพธิ์, น.ส.สุชญาดา ขุนเสถียร, น.ส.อุทัยรัตน์ มีอุดมพงศ์, นางจันทร์จิรา แก้วหล้า, น.ส.ธนาพร คุ้มสว่าง, น.ส.ศุภนาถ ศรีศาลา, น.ส.นภสร ชาบาง, น.ส.ฐิติลักขณ์ สว่างศรี, นายอาทิตย์ เกลาพิมาย, น.ส.สุภาวดี ทิ่มอ่ำ, น.ส.นิษฐิดา อาชีพสุจริต, น.ส.พรรัตนา ช่อมณี, นางอัมพา เอกจิตต์ และน.ส.กนกรัตน์ นพโสภณ ------------

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

ภาพกิจกรรมของบุคลากร ม.มหิดล 

กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร มหิดล, กองทรัพยากรบุคคล มหิดล

บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล
บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหิดล