01/11/2022

ม.มหิดล ส่งเสริม “เกษตรไทยหัวใจอินทรีย์” ออกแบบใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลูกสมุนไพรและทำการเกษตรปลอดภัย

07/11/2022

ม.มหิดล เตรียมเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเกษตรและสิ่งแวดล้อม ประมาณต้นปี 2566 ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหารในพื้นที่เกษตร

09/11/2022

ม.มหิดล ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตเกษตรชุมชน ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีจัดการสิ่งแวดล้อม

17/01/2023

ม.มหิดล ส่งเสริมชุมชนเกษตรปลอดการเผา สื่อสารด้วยความเข้าใจ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า