กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

ประกาศ
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัย ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุ และค่าใช้สอยที่ใช้เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 [14 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560 [20 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย [21 มีนาคม 2560]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง “กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย” [15 กุมภาพันธ์ 2560]

โดย กองทรัพยากรบุคคล
•   กระบวนการทำงานการจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย
•   การออกคำสั่งจ้างผู้ช่วยวิจัย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยวิจัยในโครงการและระบบ Payroll
•   กำหนดวันดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับการประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทนผ่านระบบ MUERP-HR ประจำปี 2560
•   จ้างลูกจ้างโครงการวิจัย

โดย กองคลัง
•   การจัดหาพัสดุ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
•   จัดซื้อจัดจ้างโครงการงานวิจัย
•   ฐานข้อมูลในการสั่งซื้อวัสดุครุภัณฑ์
•   ตัวอย่างใบสืบราคา
•   การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัย
•   แบบขออนุมัติจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาเงินอุดหนุนวิจัย
•   แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/จ้าง ส่งงานพัสดุส่วนงาน
•   แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/จ้าง ส่งงานพัสดุส่วนงาน (กรณีเฉพาะเจาะจง)
•   แบบอนุมัติจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนวิจัย (กรณีเร่งด่วนในต่างประเทศ)
•   แบบอนุมัติจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนวิจัย (กรณีเร่งด่วนในประเทศ)
•   การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

โดย กองบริหารงานวิจัย
•   กระบวนการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยและการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย
•   แบบฟอร์ม 3.2 รายละเอียดเงินงวด จำแนกตามงบค่าใช้จ่ายและรายเดือนของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
•   แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
•   เอกสารหมายเลข 1 รายละเอียดเงินงวด จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี …
•   เอกสารหมายเลข 3.1 ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยที่ได้รับ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี …
•   แบบฟอร์มรายละเอียดเงินงวด จำแนกตามงบค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก