กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

ประกาศ
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัย ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุ และค่าใช้สอยที่ใช้เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 [14 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560 [20 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย [21 มีนาคม 2560]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง “กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย” [15 กุมภาพันธ์ 2560]

โดย กองทรัพยากรบุคคล
•   กระบวนการทำงานการจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย
•   การออกคำสั่งจ้างผู้ช่วยวิจัย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยวิจัยในโครงการและระบบ Payroll
•   กำหนดวันดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับการประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทนผ่านระบบ MUERP-HR ประจำปี 2560
•   จ้างลูกจ้างโครงการวิจัย

โดย กองคลัง
•   การจัดหาพัสดุ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
•   จัดซื้อจัดจ้างโครงการงานวิจัย
•   ฐานข้อมูลในการสั่งซื้อวัสดุครุภัณฑ์
•   ตัวอย่างใบสืบราคา
•   การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัย
•   แบบขออนุมัติจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาเงินอุดหนุนวิจัย
•   แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/จ้าง ส่งงานพัสดุส่วนงาน
•   แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/จ้าง ส่งงานพัสดุส่วนงาน (กรณีเฉพาะเจาะจง)
•   แบบอนุมัติจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนวิจัย (กรณีเร่งด่วนในต่างประเทศ)
•   แบบอนุมัติจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนวิจัย (กรณีเร่งด่วนในประเทศ)
•   การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

โดย กองบริหารงานวิจัย
•   กระบวนการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยและการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย
•   แบบฟอร์ม 3.2 รายละเอียดเงินงวด จำแนกตามงบค่าใช้จ่ายและรายเดือนของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
•   แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
•   เอกสารหมายเลข 1 รายละเอียดเงินงวด จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี …
•   เอกสารหมายเลข 3.1 ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยที่ได้รับ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี …
•   แบบฟอร์มรายละเอียดเงินงวด จำแนกตามงบค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save